Yarn Yoshi screenshots

Posted under Screenshots, Wii U
January 23, 2013 by (@NE_Brian)

Note: Yarn Yoshi name not final. Tentative name from Nintendo of America/Europe.