European Luigi's Mansion: Dark Moon boxart - Nintendo Everything

Submit a news tipEuropean Luigi’s Mansion: Dark Moon boxart

Posted on January 26, 2013 by (@NE_Brian) in 3DS, Images


So Luigi’s Mansion: Dark Moon is called Luigi’s Mansion 2 in Europe? Guess so.

Leave a Reply